Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden2018-09-12T14:03:15+02:00

Algemene leveringsvoorwaarden Prestazione Business Improvements

 

 1. Toepasselijkheid

Op alle offertes en producten van Prestazione Business Improvements zijn deze voorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Offertes

2.1 Alle offertes  en aanbiedingen van Prestazione Business Improvements zijn vrijblijvend en zijn twee maanden geldig.

2.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

 1. Tarieven

3.1 Bij open inschrijvingscursussen die door Prestazione Business Improvements worden gegeven geldt het volgende:

 • Bij het tarief zijn inbegrepen de kosten van het cursusmateriaal, lunch, koffie en thee en de
  arrangementskosten exclusief de kosten van eventuele overnachting(en).

3.2 Bij in-company trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Bij het tarief zijn inbegrepen het cursusmateriaal, de reis- en eventuele verblijfkosten van

de trainer tenzij anders aangegeven in de offerte.

 • De opdrachtgever zorgt voor haar kosten voor een passende, breinvriendelijke locatie

volgens specificatie van Prestazione Business Improvements.
De kosten voor koffie, thee, lunch eventuele andere verblijfkosten van de deelnemers zijn ook voor rekening van opdrachtgever.

 1. Opdrachten

Opdrachten zijn bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd of door schriftelijke bevestiging door Prestazione Business Improvements.

 1. Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

5.1 Bij open inschrijvingscursussen die door Prestazione Business Improvements worden gegeven geldt het volgende:

 • Annulering van de training kan tot drie weken voor de aanvang van de eerste cursusdag
  kosteloos geschieden.
 • Bij annulering korter dan drie weken voor de aanvang van de eerste cursusdag is de
  opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.
 • Vervanging door een andere deelnemer is altijd mogelijk.

5.2 Bij incompany trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Annulering van de training kan tot zes weken voor de training kosteloos geschieden.
 • Bij annulering korter dan zes weken voor de training is het volledige honorarium
  verschuldigd.
 • Tot vier weken voor de training is de datum van de training éénmalig kosteloos te verplaatsen naar een, in overleg te bepalen, nieuwe datum.
 1. Annulering of verplaatsing door Prestazione Business Improvements 

6.1 Bij open inschrijvingscursussen die door Prestazione Business Improvements worden gegeven geldt het volgende:

 • Prestazione Business Improvements heeft het recht een open inschrijvingscursus te annuleren of te verplaatsen,
  bijvoorbeeld als er niet voldoende deelnemers zijn, tot uiterlijk twee weken voor de eerste cursusdag. De opdrachtgever heeft recht op terugbetaling van het volledige aan Prestazione Business Improvements betaalde bedrag.

6.2 Bij in-company trainingen is het volgende van toepassing:

 • Prestazione Business Improvements kan alleen een in-company training annuleren of verplaatsen in overleg met de opdrachtgever. Als dit niet tot een passende oplossing leidt heeft de opdrachtgever het recht de training kosteloos te annuleren. Prestazione Business Improvements heeft het recht, andere, passende en gekwalificeerde trainers in te zetten.

7 . Intellectuele eigendom

Alle door Prestazione Business Improvements verstrekte stukken, presentaties, adviezen, boeken enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Prestazione Business Improvements worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Het auteursrecht op de door Prestazione Business Improvements uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij Prestazione Business Improvements. Het auteursrecht van Prestazione Business Improvements is eveneens van toepassing op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen in brochures en cursusmateriaal.

 1. Betaling

8.1 bij open inschrijvingscursussen die door Prestazione Business Improvements worden gegeven geldt het volgende:

 • Prestazione Business Improvements stuurt circa een maand voor de eerste trainingsdag een factuur; de factuur dient voordat de training begint te zijn voldaan.
 • Indien de factuur korter dan een maand voor de training wordt verstuurd, bijvoorbeeld door een late boeking, dan geldt een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.
 • Vanaf de vervaldatum is Prestazione Business Improvements gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

8.2 Bij in-company trainingen is het volgende van toepassing:

 • Prestazione Business Improvements stuurt na afloop van de training een factuur.
 • De wettelijke betalingstermijn is 30 dagen na verzending van de factuur.

Voor handelstransacties tussen ondernemingen kan, uitsluitend in onderling overleg, een maximale termijn van 60 dagen worden afgesproken.

 • Vanaf de vervaldatum is Prestazione Business Improvements gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
 1. Aansprakelijkheid

9.1 Prestazione Business Improvements spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen  uit te voeren.

9.2 Prestazione Business Improvements aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

9.3 Prestazione Business Improvements zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
- enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
- onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de 
opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

9.4 Prestazione Business Improvements is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5 Prestazione Business Improvements zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Prestazione Business Improvements en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens opvraagbaar via onderstaand adres.

Prestazione Business Improvements
Esdoornstraat 9
6181KW Elsloo
info@prestazione.nl

Toon buttons
Verberg buttons